Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trình tự thực hiện

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Cách thức thực hiện

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn; TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 4.docx Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả; Bản chính: 0 – Bản sao: 2
Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền; Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung. Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguồn: Cổng dịch vụ công quốc gia