Vietnam Reproduction Right Organization Developing knowledge – building Vietnamese identity

About us

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là tổ chức phi chính phủ được thành lập theo quyết định số 260/QĐ-BNV ngày 29/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Quyết định số 159/QĐ-BNV ngày 21/02/2011 về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam).

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là tổ chức đại diện cho chủ sở hữu quyền, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng, phục vụ lợi ích chủ sở hữu quyền, người sử dụng và lợi ích chung của xã hội.

Xem thêm

OUR MISSION

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là tổ chức đại diện cho người nắm giữ quyền, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng tác phẩm, vừa phục vụ lợi ích của người nắm giữ quyền, người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của xã hội. (Trích Điều lệ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam)
 • Entrustment

  Entrustment

  Người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của XH.
 • Licensing

  Licensing

  Người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của XH.
 • Distribution

  Distribution

  Người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của XH.