Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Tổ chức quản lý tập thể

TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI


1. LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ CÁC TỔ CHỨC QUYỀN SAO CHÉP- IFRRO

2. TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI - WIPO
CÁC TỔ CHỨC VIỆT NAM

1. HIỆP HỘI QUYỀN SAO CHÉP VIỆT NAM - VIETRRO

2. TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC VIỆT NAM - VLCC

3. HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP GHI ÂM VIỆT NAM - RIAV

4. TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ ÂM NHẠC VIỆT NAM - VCPMC