Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Luật, văn bản dưới luật
         
  ·LUẬT  
  Số / Kí hiệu Ngày Trích yếu nội dung  
  ban hành  
  Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 15/04/1992 Trích dẫn trong Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 15/04/1992  
  Bộ Luật Dân sự của nước CHXHCN Việt Nam 14/06/2005 Bộ luật Dân sự (Trích dẫn)  
  Luật số:50/2005/QH12 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ  
  Luật số:36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  
  Bộ luật Hình sự 19/06/2009 Bộ luật Hình sự (Trích dẫn)  
  Luật Báo Chí 28/12/1989 Luật Báo chí (trích dẫn)  
  Luật số: 12/1999/QH10 15/06/1999 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí  
  Luật số: 28/2001/QH10 01/01/2002 Luật Di sản văn hoá (Trích dẫn)  
  Luật số: 29/2001/QH10 01/01/2002 Luật Hải quan (Trích dẫn)  
  Luật số: 30/2004/QH11 03/12/2004 Luật Xuất bản (Trích dẫn)  
  Luật số: 62/2006/QH11 29/06/2006 Luật Điện ảnh
 
  ·VĂN BẢN DƯỚI LUẬT  
  Số / Kí hiệu Ngày Trích yếu nội dung  
  ban hành  
  Pháp lệnh  
  39/2001/PL-UBTVQH10 01/05/2002 Pháp lệnh quảng cáo (Trích dẫn)  
  Nghị định  
  109/2011/NĐ-CP 02/12/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan  
  100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan  
  85/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.   
  105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  
  119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  
  101/2001/NĐ-CP 31/12/2001 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Trích dẫn)  
  61/NĐ-CP 11/06/2002 Về chế độ nhuận bút  
  51/2002/NĐ-CP 26/04/2002 Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí  
  111/2005/NĐ -CP 26/08/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản  
  131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan  
  21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác  
  Chỉ thị  
  04/2007/CT-TTg 22/02/2007 Chỉ thị về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính  
  36/2008/CT-TTg 31/12/2008 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan  
  Quyết định  
  88 /2006/QĐ-BVHTT 17/10/2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan  
  18/2002/QĐ-BVHTT 29/07/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài  
  2455/QĐ-ĐA 09/08/1997 Về việc ban hành Quy chế duyệt phim  
  03/1999/QĐ- BVHTT 02/02/1999 Về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery  
  05/2000/QĐ-BVHTT 29/03/2000 Về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)  
  55/1999/QĐ-BVHTT 05/08/1999 Ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu  
  79/2002/QĐ-TTg 18/06/2002 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài  
  Quy chế  
  Kèm theo quyết định số 2455/QĐ-ĐA 09/08/1997 Quy chế duyệt phim  
  Kèm theo quyết định số 03/1999/ QĐ-BVHTT 02/02/1999 Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery  
  Kèm theo quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT 29/03/2000 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)  
  Kèm theo quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT 05/08/1999 Quy chế Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu  
  Kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT 29/07/2002 Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài  
  Thông tư  
  02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP 03/04/2008 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân  
  01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 29/02/2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  
  Số 29/2009/TT-BTC 10/02/2009 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan  
  Số 44/2011/TT-BTC 01/04/2011 Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan  
  07/2012/TTLT- BTTTT-BVHTTDL 19/06/2012 Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.  
  15/2012/TT-BVHTTDL 13/12/2012 Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan