Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Danh sách cán bộ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam


Chủ tịch:
Ông Hoàng Trọng Quang

Email: hoangtrongquang1970@gmail.com

Phó Chủ tịch phụ trách Đề án cấp phép: Ông Nguyễn Kiểm

Email: nguyenkiem1@yahoo.com

Giám đốc điều hành: Bà Nguyễn Thị Sánh

Email: nguyensanh49@gmail.com


Phòng Hành chính - Tổ chức: Bà Vũ Thị Thái Hà

Email: thaiha.hlu@gmail.com


Phòng Hội viên: Bà Nguyễn Hồng Nhung

Email: nhungnguyen0126@gmail.com