Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
CÁC QUỐC GIA KÝ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỚI VIETRRO
1/7/2016 10:46:30 AM
CÁC QUỐC GIA ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỚI VIETRRO


so-do-hop-tac-song-phuong.bmp
STT Quốc gia Tên tổ chức Ngày ký
1 Japan JAC 03/08/2012  
2 Russia CopyRus 30/10/2013  
3 Norway KOPINOR 27/12/2013  
4 Australia CA    
5 Philippines FILCOLS    
6 Argentina CADRA 06/10/2015  
7 Zambia ZARRSO 06/10/2015  
8 Czech OOA-S 06/10/2015  
9 Hungary HARR 06/10/2015  
10 Iceland Fjolís 06/10/2015  
11 Romania COPYRO 12/10/2015  
12 Romania Opera Scrisa.So 11/11/2015  
13 Colombia CDR 20/11/2015  
14 Hà Lan SR 06/10/2015  
15 Tây Ba Nha CEDRO 19/10/2015  
16 Azerbaijan AAS 06/11/2015  
17 Slovakia LITA 13/11/2015